من ناخن هایم را می جوم. اگر برای ترک این کار و بهبودی ناخن هایم برای مدت کوتاهی از ناخن مصنوعی استفاده کنم، حکم وضو و غسلم چه خواهد بود؟
چند سالی است که ناخن دستم رو می جوم، به حدى که به گوشت می رسد و گاهى هم خون می آید. من نماز می خوانم و غسل هاى واجب و مستحبم را انجام می دهم، به همین خاطر نمی توانم از ناخن مصنوعى استفاده کنم. آیا ممکن است مدت کوتاهی از ناخن مصنوعى استفاده کنم تا ناخن ها کمى رشد کند که دیگر آن ها را نجوم و بعد ناخن هاى مصنوعی را بردارم؟ البته فقط برای انگشت هایى که ناخن بر اثر جویدن خیلی آسیب دیده است و نه همۀ ناخن ها. این کار به هیچ وجه براى من جنبه زیبایى ندارد. آیا اگر این کار را بکنم، وضو و غسلم قبول است؟

باسمه تعالی

اگر درمان ناخن زخمی جز با استفاده از ناخن مصنوعی ممکن نباشد، در حدی که در دورۀ درمان ضرورت دارد، می توانید از ناخن مصنوعی استفاده کنید و  وضو و غسل نیز در این مدت صحیح خواهد بود. البته واجب است با مراجعه به روان پزشک یا  روان شناس نسبت به درمان عادت ناخن جویدن اقدام کنید.

کد سایت fa2646
طبقه بندی موضوعی وضو|اغسال