قصد جدایی از همسر موقت خود را دارم. آیا باید همه ی مهریه را به او بدهم؟
پسری هستم مجرد و بیست و هشت ساله. مدت یک سال با زنی مطلقه و چهل ساله صیقه کرده ام. البته ما صیغه نامه ی محضری نود و نه ساله داریم که در آن مهریه سی عدد سکه معین شده. الان تصمیم به ازدواج با دخترعمه ی خود دارم. و می خواهم از این زن جدا شوم ولی او مانع می شود و می گوید از تو جدا نمی شوم. مهریه ی خود را می خواهد. آیا به این زن مهریه ی کامل تعلق می گیرد؟

باسمه تعالى
تمام مهریه با اولین نزدیکی الزامی می شود.

بهتر است با درایت و صبر به توافق برسید و الا می توانید باقیمانده مدت را ببخشید و در صورت عم رضایت همسر باید تمام مهریه را بپردازید.