به دلایلی ناچار به مهاجرت به کشورهای اروپایی هستم. آیا می توانم برای این کار دینم را به صورت ظاهری تغییر بدهم؟
به دلایلی ناچار به مهاجرت به کشورهای اروپایی هستم. برای رفتن به این کشورها راه های مختلفی وجود دارد مانند راه قاچاق و پناهندگی سیاسی و... که هر یک هزینه های زیادی دارد و زمان زیادی را طلب می کند اما می توان با تغییر دین و لو به صورت ظاهری این مشکل را حل کرد. حال سوال این است که اگر ضرورت پیدا کند می توان دین را در ظاهر تغییر داد و در دل مسلمان باقی بود تا از امکانات فراهم شده استفاده کرد؟ آیا اگر ضرورت اقتضا کرد می توان این کار را کرد؟

باسمه تعالی
در صورت ضرورت، اظهار ظاهری کفر، اشکالی ندارد. البته در صورتی که این امر موجب تضعیف عقاید دیگران یا توسعه کفر نباشد.

کد سایت fa2664
طبقه بندی موضوعی ارتداد|مسائل عمومی