شرط عدم دخول و عده گرفتن یعنی چی؟
شرط عدم دخول و عده گرفتن یعنی چی؟

باسمه تعالى

مقصود آن است که اگر در یک ازدواجی دخول صورت نگیرد، این ازدواج بعد از پایان، عده ندارد. اما اگر دخول صورت بگیرد باید زن عده نگه دارد؛ یعنی مدت زمانی باید صبر کند و در آن مدت حق ازدواج با مرد دیگری ندارد.

کد سایت fa2681
طبقه بندی موضوعی احکام عده