نماز خواندن در اتوبوس در حال حرکت چه حکمی دارد؟
به علت تحصیل دائم در سفر با اتوبوس هستم. گاهی اتوبوس مدت بسیار کوتاهی برای نماز توقف می کند و گاهی هم توقف نمی کند و من هم به علت خوابیدن باید دوباره وضو بگیرم که یا فرصتی برای این کار نیست و یا اصلاً توقفی وجود ندارد. آیا بدون وضو می توانم نماز بخوانم؟ در صورت عدم توقف می شود، نشسته نمازم را بخوانم؟

باسمه تعالى

1. اگر برای وضو وقت ندارید، می توانید با تیمم نماز بخوانید.

2. اگر نمی توانید ایستاده نماز بخوانید، می توانید نشسته بخوانید؛ البته باید در حد امکان جهت قبله را رعایت کنید.

کد سایت fa2683
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه نماز