به دلیل بیماری بواسیر بیشتر مواقع پس از طهارت لکه هایی از مدفوع یا خون و خونابه بر روی لباس زیر ظاهر می شود. آیا این لکه ها نجس اند و نمی شود با آن ها نماز خواند؟ همچنین حکم آن ها در زمان احرام بستن برای حج چیست؟
به دلیل بیماری بواسیر بیشتر مواقع پس از طهارت لکه هایی از مدفوع یا خون و خونابه بر روی لباس زیر ظاهر می شود. آیا این لکه ها نجس اند و نمی شود با آن ها نماز خواند؟ همچنین حکم آن ها در زمان احرام بستن برای حج چیست؟

باسمه تعالى

اگر یقین دارید که لکه های خون یا مدفوع هستند، نجس خواهند بود و خونابه اگر در نظر عرف خون شمرده نشود که گویا همین طور است، نجس نیست. برای نماز و احرام در حد امکان باید بدن و لباس را تطهیر کرد.

کد سایت fa2691