در قنادی ها در کشور انگلستان شیرینی هایی پیدا می شود که از گوشت خوک طبخ شده است. آیا جایز است در این قنادی ها کار کنیم؟ آیا می توانیم این غذاها را لمس کنیم؟ در صورت کار در بخش صورتحساب در فروشگاه های زنجیره ای، وقتی مشتری شراب و یا گوشت خوک را برای حساب آورده، آیا می توانیم آنرا لمس نماییم؟ آیا کار در بخش مذکور اشکال دارد؟
در قنادی ها در کشور انگلستان شیرینی هایی پیدا می شود که از گوشت خوک طبخ شده است. آیا جایز است در این قنادی ها کار کنیم؟ آیا می توانیم این غذاها را لمس کنیم؟ در صورت کار در بخش صورتحساب در فروشگاههای زنجیره ای، وقتی مشتری شراب و یا گوشت خوک را برای حساب آورده، آیا می توانیم آنرا لمس نماییم؟ آیا کار در بخش مذکور اشکال دارد؟

باسمه تعالى
کار کردن در این گونه مراکز اشکالی ندارد.لمس اشیای نجس مثل خوک و شراب حرمت شرعی ندارد هر چند اگر چیزی از آنها همراه رطوبت به بدن برخورد کند موجب نجاست می شود.

کد سایت fa2692