بانک های انگلستان جهت خرید منزل مسکونی تحت شرایطی وام مسکن با بهره ٤-٥ درصد می دهند. و خیلی صریح و شفاف می گویند این چند درصد بهره وام است نه کارمزد! حکم شرعی دریافت چنین وام هایی چیست؟
بانک های انگلستان جهت خرید منزل مسکونی تحت شرایطی وام مسکن با بهره ٤-٥ درصد می دهند و خیلی صریح و شفاف می گویند این چند درصد بهره وام است نه کارمزد! حکم شرعی دریافت چنین وام هایی چیست؟

باسمه تعالى

در صورت نیاز، گرفتن این وام جایز است به شرط این که قصد پذیرفتن شرط یعنی بهره و ادای آن را نداشته باشید و اگر بعدا مجبور به پرداخت بهره شوید، اشکالی ندارد.

کد سایت fa2713