آیا درآمد حاصل از باربری با وانت در حالی که گواهینامه و مجوز ندارم حلال است؟ اگر وانت را از مال حرام خریده باشم چطور؟
آیا درآمد حاصل از باربری با وانت در حالی که گواهینامه و مجوز ندارم حلال است؟ اگر وانت را از مال حرام خریده باشم چطور؟

باسمه تعالى

1. در فرض نداشتن گواهینامه یا مجوز، در آمد حاصل از باربری حلال است، هر چند اخذ مجوز و گواهینامه واجب است.
2. اگر وانت ملک شما است، در آمد حاصل از باربری حلال است، هر چند وانت را با پول حرام خریده باشید. البته در این صورت نسبت به پول مزبور ضامن هستید. ولی اگر وانت غصبی است، درآمد حاصل از باربری با آن، متعلق به صاحب وانت است.

کد سایت fa2722