اگر فرشی را نجس کرده ایم، باید به صاحب منزل بگوییم؟
من در دوران عقد در خانۀ پدرم با همسرم نزدیکی داشتم و همسرم هنگام ارضا چند قطره از منی اش روی فرش ریخت و من هم متأسفانه نتوانستم فرش را آب بکشم و خجالت کشیدم به خانواده ام بگویم که برای شستن فرش اقدام کنند. بعد من به یک کشور دیگر رفتم و اصلاً فراموش کردم و خانواده ام و من اهل نماز هستیم. آیا الآن باید بگویم؟ این مدتی که نجس بوده است (2 سال) حکمش چیست؟ و حکمش برای من که می روم منزل پدرم چیست؟

باسمه تعالى

1. اعلام نجاست در این گونه موارد واجب نیست.

2. نجاست مزبور لطمه ای به صحت نماز اهل خانه نمی زند.

3. نماز خواندن شما روی آن قسمت از فرش که نجس است در صورتی که رطوبت سرایت کننده نداشته باشد، اشکال ندارد.

کد سایت fa2742