آیا خلاف قانون کشور عمل کردن مشکل شرعی دارد؟
آیا خلاف قانون کشور عمل کردن مشکل شرعی دارد؟ مثلاً خرید کردن در مترو که خرید و فروش در آنجا از لحاظ قانونی ممنوع است. آیا این بیع باطل است؟

باسمه تعالى

1. تخلف از قوانین و مقررات الزامی جمهوری اسلامی ایران جایز نیست.

2. بیع مزبور حرام است اما باطل نیست؛ یعنی خریدار و فروشنده ای که از غیر قانونی بودن خرید و فروش خبر داشته اند، مرتکب معصیت شده اند اما آثار شرعی خرید و فروش مترتب می شود. بنابراین فروشنده مالک پول شده و خریدار هم صاحب آن جنس می شود.

کد سایت fa2746