آیا علاقه مندان به سایت اسلام کوئست (که سایت پاسخگویی به سؤالات شرعی است) می توانند از محل وجوهات شرعی مانند خمسی که به مال آنان تعلق گرفته است به سایت کمک مالی کنند؟
آیا علاقه مندان به سایت اسلام کوئست (که سایت پاسخگویی به سؤالات شرعی است) می توانند از محل وجوهات شرعی مانند خمسی که به مال آنان تعلق گرفته است به سایت کمک مالی کنند؟

باسمه تعالی

این کار مانعی ندارد اما در خصوص میزان کمکی که از خمس برداشت می شود با همین دفتر تماس بگیرید.

کد سایت fa2764