آیا خواندن صیغه ی موقت در دوران حیض اشکال دارد؟
آیا خواندن صیغه ی موقت در دوران حیض اشکال دارد؟

باسمه تعالى
اشکالی ندارد .

کد سایت fa2777
طبقه بندی موضوعی احکام و شرایط عقد