کسی که به فتوای مرجع زنده بر تقلید میت باقی است، آیا باید خمس را به همان مرجعی که با اجازۀ او بر تقلید میت باقی است، بدهد یا باید به ولی فقیه بپردازد؟
کسی که به فتوای مرجع زنده بر تقلید میت باقی است، آیا باید خمس را به همان مرجعی که با اجازۀ او بر تقلید میت باقی است، بدهد یا باید به ولی فقیه بپردازد؟

باسمه تعالی

دریافت وجوهات شرعیه به شأن ولایت مربوط می شود و در عصر حضور در اختیار امام ـ علیه السلام ـ یا نائب خاص ایشان و در عصر غیبت در اختیار فقیه جامع الشرایط قرار می گیرد که البته چنین فقهایی دارای شأن ولایت هستند. بنابراین وجوهات شرعیه با اذن این افراد در محدودۀ مشخص شدۀ آن در فقه به مصرف می‌رسد.