مصرف ماء الشعیر به نام باواریا Bavaria مشکی دارد؟
اینجا در انگلیس ماء الشعیری به نام باواریا Bavaria وجود دارد که مشابه آن در ایران هم هست. روی شیشۀ آن نوشته شده بدون الکل 0.0% non-alcoholic bear می خواستم بدون مصرف این ماء الشعیر مشکلی دارد؟

باسمه تعالی

باواریا Bavaria یک برند از آبجوهای موجود در دنیا است که نوشیدن آن در صورتی که مست کننده نباشد و بدون الکل یا حاوی الکل ناچیز باشد به طوری که در نظر عرف فاقد الکل محسوب شود، جایز است.

کد سایت fa2793
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات