آیا بدون دخول حق نفقه بر عهدۀ شوهر می آید؟
اگر بین زوجین دخول کامل صورت نگیرد؛ یعنی مثلاً فقط با انگشت زوج که نسبتاً بزرگ است دخول شود و ظاهراً آسیبی به بکارت نرسد، آیا حق نفقه و سایر مایحتاج زوجه بر عهدۀ زوج می آید یا این امر فقط در صورتی است که دخول کامل باشد؟

باسمه تعالی

اگر زوجه ناشزه نباشد؛ یعنی برا ی استمتاع جنسی زوج از وی، آمادگی نشان دهد و بدون اذن شوهر از خانه خارج نشود، نفقه اش بر زوج واجب است و دخول یا عدم دخول تأثیر در این حکم ندارد و البته دخولی که در مباحث مربوط به ازدواج مطرح است، فقط دخول آلت تناسلی مرد در قُبُل(واژن) یا دُبُر(مقعد) زن است.

کد سایت fa2804
طبقه بندی موضوعی احکام اولاد، حضانت و نفقه