آیا ممکن است در شرایطی، خودارضایی مجاز بشود؟
اگر پدر و مادر من به ازدواج من راضی نباشند و کسی به من زن ندهد و تحت فشار جنسی باشم، آیا می توانم خود ارضایی کنم؟

باسمه تعالى
خود ارضایی تحت هیچ شرایطی جایز نیست.

کد سایت fa2806
طبقه بندی موضوعی خود ارضایی