آیا فروش جنس به بهایی ها مشکل دارد؟
آیا فروش جنس به بهایی ها مشکل دارد؟ من به یک بهایی چیزی فروختم. آیا پول و سود آن مشکل دارد؟

باسمه تعالى
معامله اشکالی ندارد، مگر آن که به تقویت بهائیت کمک کند.

کد سایت fa2810