آیا زکات سکۀ بهار آزادی، در صورت رسیدن به حد نصاب واجب است؟
آیا خرید و فروش سکه های بهار آزادی و استفاده از آن به عنوان مهریۀ زنان و جوایز مسابقات، موجب نمی شود که مصداق سکۀ رایج معاملی، قرار گیرد تا در صورت رسیدن به حد نصاب، زکات آن واجب باشد؟

باسمه تعالى
خیر، سکۀ رایج سکه ای است که واسطۀ بین معاملات باشد.

کد سایت fa2812
طبقه بندی موضوعی نصاب زکات|مسائل متفرقه زکات