اگر مردی بیش از دو همسر داشته باشد، آیا می تواند به هر صورت که مایل است با آن ها رابطه داشته باشد؟
اگر مردی بیش از دو همسر داشته باشد، آیا می تواند به هر صورت که مایل است با آن ها رابطه داشته باشد؟

باسمه تعالى

1. نزدیکی مرد با یکی از زن هایش در برابر زن دیگرش مکروه است.

2. هیچ کدام از زن ها نباید موجب لذت بردن زن دیگر شود.

 

کد سایت fa2827