کار من نصب درهای کرکره ای اتوماتیک است که شامل خود کرکره، موتور و ریموت است. من برای محاسبه سود، کرکره، موتور و ریموت را جداگانه حساب می کنم، آیا سود من حلال است یا نه؟
کار من نصب درهای کرکره ای اتوماتیک است که شامل خود کرکره، موتور و ریموت است. من برای محاسبه سود، کرکره، موتور و ریموت را جداگانه حساب می کنم، آیا سود من حلال است یا نه؟

باسمه تعالی

محاسبۀ سود معامله به هر شکلی که مورد توافق دو طرف معامله باشد، جایز است؛ مگر اینکه مخالف قوانین و مقررات حکومت اسلامی باشد. بهتر است در تعیین سود جانب انصاف رعایت شود و اگر به حد ظلم و احجاف برسد، حرام است.