آیا ماساژ پروستات از موارد خود ارضایی محسوب می شود؟
با سلام حکم وارد کردن انگشت یا جسم دیگری به مقعد خود چیست? اگر با این کار و ماساژ دادن پروستات که باعث خروج منی نمیشود به اوج لذت رسید استمنا محسوب میشود?

باسمه تعالی

ماساز پروستات  به وسیله خود شخص یا همسرش یا دکتر، برای درمان اشکالی ندارد و اگر این امر منتهی به رسیدن به اوج لذت شود، فقط از ناحیه همسر جایز است و توسط شخص دیگر حتی خود شخص جایز نیست.

کد سایت fa2834
طبقه بندی موضوعی خود ارضایی