من در شرکتی به عنوان تأیید کنندۀ کالای خریداری شده کار می کنم (نه به عنوان فروشنده و نه خریدار). اگر کالایی را که شرکت ما می خواهد بخرد (خرید معمولی و غیر مناقصه ایی) و نرخی برای خرید مشخص نباشد و من آن را از فروشنده ای دیگر بخرم و از فروشنده بخواهم سود من را روی فاکتور بکشد (یعنی اگر کالا 10 تومان باشد ایشان 11 تومان برای شرکت فاکتور کند و 1 تومن را به من به عنوان سود بدهد) آیا فروش آن و سود حاصله برای من حلال است یا خیر؟
من در شرکتی به عنوان تأیید کنندۀ کالای خریداری شده کار می کنم (نه به عنوان فروشنده و نه خریدار). اگر کالایی را که شرکت ما می خواهد بخرد (خرید معمولی و غیر مناقصه ایی) و نرخی برای خرید مشخص نباشد و من آن را از فروشنده ای دیگر بخرم و از فروشنده بخواهم سود من را روی فاکتور بکشد (یعنی اگر کالا 10 تومان باشد ایشان 11 تومان برای شرکت فاکتور کند و 1 تومن را به من به عنوان سود بدهد) آیا فروش آن و سود حاصله برای من حلال است یا خیر؟

باسمه تعالى
اگر شرکت اجازۀ چنین کاری را به شما داده است، اشکالی ندارد و الا جایز نیست.

کد سایت fa2838