آیا وهابیونی که اعتبار احادیث را انکار کرده اند و تنها قرآن را حجت می دانند و پیروی از پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ را تنها در محدودۀ مضامین قرآن واجب می دانند و گاه به عصمت پیامبر اعتقاد ندارند مرتد محسوب می شوند؟ نجس هستند یا نه؟
آیا وهابیونی که اعتبار احادیث را انکار کرده اند و تنها قرآن را حجت می دانند و پیروی از پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ را تنها در محدودۀ مضامین قرآن واجب می دانند و گاه به عصمت پیامبر اعتقاد ندارند مرتد محسوب می شوند؟ نجس هستند یا نه؟

باسمه تعالی

این گونه امور شخص را از اسلام خارج نمی کند.

کد سایت fa284 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی ارتداد