حکم لواط چیست؟
آیا نزدیکی با پسر جایز است؟

باسمه تعالی

لواط از گناهان کبیره است و مجازات فاعل و مفعول این کار در صورت اثبات شرعی در نزد حاکم شرع و تحقق شرایط، مرگ است.

کد سایت fa2845
طبقه بندی موضوعی حد لواط