قضا و کفارۀ روزه و نمازهایی که عمداً ترک شده است، چیست؟
من به مدت 6 سال نماز نخواندم و روزه نگرفتم؛ ولی الان توبه کردم و نمازهایم را می خوانم؛ ولی دائماً در فکر این غفلتم هستم؛ وظیفۀ من چیست؟ البته من الان دانشجو هستم و حقوقی ندارم.

باسمه تعالی

1- نماز ها و روزه های فوت شده را در حد قدرت به تدریج قضا کنید.

2- برای هر روز روزۀ فوت شده باید شصت روز روزه بگیرید یا شصت مسکین را غذا دهید و هر گاه بر آن قدرت یافتید، باید آن را انجام دهید.

کد سایت fa2847
طبقه بندی موضوعی نماز قضا|احکام روزه قضا