آیا به عقیقه خمسی تعلق می گیرد؟
آیا به عقیقه خمسی تعلق می گیرد؟

باسمه تعالی

اگر مالی که با آن عقیقه تهیه شده است، از اموالی باشد که به آن خمس تعلق می گیرد، عقیقه نیز خمس دارد.

کد سایت fa2867
طبقه بندی موضوعی مئونه