اگر روی زمین که متنجس شده است، سجاده بیاندازیم و نماز بخوانیم، آیا نماز صحیح است؟
اگر روی زمین که متنجس شده است، سجاده بیاندازیم و نماز بخوانیم، آیا نماز صحیح است؟

باسمه تعالی

اگر قسمتی از سجده گاه که در هنگام سجده، پیشانی بر آن قرار می گیرد، پاک باشد و سایر اعضای بدن هم بر روی زمین پاک باشد یا بر روی زمین متنجسی باشد که رطوبت سرایت کننده ندارد، نماز صحیح است و نیازی به پهن کردن سجاده ای بر زمین متنجس نیست.

کد سایت fa2880
طبقه بندی موضوعی مکان نمازگزار