اگر عضوی از خانواده فوت شود و مال حرامی را برای فرزند خود ارث بگذارد، تکلیف آن فرد در قبال آن مال چیست؟ آیا حق استفاده از آن را دارد؟ (مادر از طریق روابط نامشروع این اموال را به دست آورده است.)
اگر عضوی از خانواده فوت شود و مال حرامی را برای فرزند خود ارث بگذارد، تکلیف آن فرد در قبال آن مال چیست؟ آیا حق استفاده از آن را دارد؟ (مادر از طریق روابط نامشروع این اموال را به دست آورده است.)

باسمه تعالی

اگر مقصود آن است که از معاملات نامشروع و باطل این اموال را به دست آروده است، تصرف در این اموال جایز نیست و اگر صاحبان اموال را می شناسد، باید اموال را به آنان برگرداند و گرنه باید با اجازۀ فقیه جامع الشرایط آن را به فقیر بدهد.

کد سایت fa2898
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه ارث