حکم خوردن و بردن گیاه خودرو که جنبۀ زراعی نداشته و خوردنی است از مزرعه ای بدون حصار در مسیر چیست؟
حکم خوردن و بردن گیاه خودرو که جنبۀ زراعی نداشته و خوردنی است از مزرعه ای بدون حصار در مسیر چیست؟

باسمه تعالى
در این فرض خوردن اشکالی ندارد ولی بردن جایز نیست مگر این که اطمینان به رضایت مالک هرچند از طریق بعضی نشانه ها داشته باشید.

کد سایت fa2924