نماز خواندن و خورن غذا در خانه ای که از ارث پدری است و ارث تقسیم نشده است و می دانیم که صاحبان ارث هم از تقسیم نشدن ارث ناراضی هستند اما خودشان هم در سال چند روزی را در آن خانه مهمان می شوند و نسبت به این احکام بی اطلاع هستند، برای ما که پدرمان یکی از وراث است، چه حکمی دارد؟
نماز خواندن و خورن غذا در خانه ای که از ارث پدری است و ارث تقسیم نشده است و می دانیم که صاحبان ارث هم از تقسیم نشدن ارث ناراضی هستند اما خودشان هم در سال چند روزی را در آن خانه مهمان می شوند و نسبت به این احکام بی اطلاع هستند، برای ما که پدرمان یکی از وراث است، چه حکمی دارد؟ در ضمن مکان خانه دارای ارزش مالی نیست؛ یعنی در آنجا زمین خرید و فروش نمی شود.

باسمه تعالی

در فرض سؤال اگر نارضایتی وراث از صرف تقسیم نشدن ارث باشد و نیز خود عمل وراث که تصرفات این گونه مانند مهمان شدن و خوردن غذا را انجام می دهند، عرفاً دلیل بر رضایتشان باشد، ارتکاب چنین تصرفاتی اشکال ندارد. اما اگر به هر دلیلی رضایت همۀ وراث از این تصرفات احراز نشود، ارتکاب تصرفات پیش گفته حرام است. ارزش داشتن و نداشتن خانه اثری در حکم ندارد.

کد سایت fa2928