آیا استفاده از غذای باقیمانده که دور ریخته خواهد شد اشکال دارد؟
من شاغل در بیمارستان هستم. از غذایی که برای بیماران بخش می آورند اکثرا سوپ و ماست آن اضافی می ماند و به دلیل دور نریختن آن ها را به پرسنل می دهند. آیا استفاده کردن از این ها مشکلی از لحاظ شرعی دارد؟ تکلیف ماست ها و سوپ ها و غذاهای اضافی استفاده شده چیست؟

باسمه تعالى
در صورتی که عدم استفاده از این مواد موجب هدر رفتن آن ها می شود استفاده از آن ها اشکالی ندارد .

کد سایت fa2940