آیا به پولی که در راه حرام خرج شود، خمس تعلق می گیرد؟
اگر پولی به ما هدیه داده شود و ما آن را برای خرید چیز حرامی خرج کنیم و آن پول و آن چیز از بین روند، آیا به آن پول خمس تعلق می گیرد؟

باسمه تعالی

مصارف حرام جزء مؤونه شمرده نمی شود و نمی توان آن را از درآمد سال خمسی کسر کرد و باید خمسش را پرداخت.

کد سایت fa2943
طبقه بندی موضوعی مئونه