شخصی حدود 15 سال پیش در اثر جهالت جوانی با یک گاو شیری که متعلق به مادربزرگش بوده است، آمیزش کرده و آن گاو هم در همان ایام فروحته شده است. اکنون تصمیم به توبه گرفته است. آیا وظیفه دیگری غیر از توبه هم دارد؟
شخصی حدود 15 سال پیش در اثر جهالت جوانی با یک گاو شیری که متعلق به مادربزرگش بوده است، آمیزش کرده و آن گاو هم در همان ایام فروحته شده است. اکنون تصمیم به توبه گرفته است. آیا وظیفه دیگری غیر از توبه هم دارد؟

باسمه تعالی

این جوان باید پول آن حیوان را به صاحبش بدهد و نیز صاحب حیوان باید پولی را که خریدار گاو گرفته است، به خریدار برگرداند؛ البته از آنجا که اعتراف به این گناه حرام است، باید به گونه ای عمل کند که برگردان پول به خریدار یا پرداخت قیمت به صاحب گاو متوقف بر اعتراف به این گناه نباشد؛ مثلاً به بهانه ای این پول را در حساب صاحب حیوان بریزد و نیز پول خریدار را هم به بهانه ای در حسابش واریز کند. اگر صاحب گوسفند یا خریدار را نمی شناسد یا امکان برگرداندن به او را ندارد، بنابر احتیاط واجب باید با اجازۀ مجتهد جامع الشرایط از طرف آن دو صدقه بدهد.

کد سایت fa2949