من در گذشته استبراء را ناقص انجام می دادم ولی الآن فهمیدم که کامل آن چیست. با توجه به خروج آب های مشکوک در گذشته، حکم لباس آن روزهایم چیست؟ آیا نجس است؟
من در گذشته استبراء را ناقص انجام می دادم ولی الآن فهمیدم که کامل آن چیست. با توجه به خروج آب های مشکوک در گذشته، حکم لباس آن روزهایم چیست؟ آیا نجس است؟

باسمه تعالی

بعید نیست همان عملی که به عنوان استبراء ناقص انجام می داید، عرفاً راهی برای تخلیۀ مجرای ادرار تلقی شود و استبراء شرعی چیزی بیش از این نیست. بنابراین آب های خارج شده پاک بوده و لباس های مذکور پاک هستند.

کد سایت fa2963