آیا انجام همۀ وصیت های اموات واجب است؟
آیا انجام همۀ وصیت های اموات واجب است؟

باسمه تعالی

وصایای مالی در یک سوم ماترک میت، پس از ادای دیون، نافذ است و در زاید بر این مقدار اجازۀ ورثه لازم است.

کد سایت fa297 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی احکام اختصاصی وصیت