من نماز صبح را از روی نادانی همیشه قبل از اذان خوانده‌ام، آیا در این صورت من قضای نماز را باید بجا آورم یا نه؟
من نماز صبح را از روی نادانی همیشه قبل از اذان خوانده‌ام، آیا در این صورت من قضای نماز را باید بجا آورم یا نه؟

باسمه تعالی

اگر واقعاً یقین دارید که قبل از اذان نماز خوانده اید، باید آن را قضا کنید.

کد سایت fa2998
طبقه بندی موضوعی وقت نماز