آیا به پولی که برای سفر حج، خرید مسکن و ما یحتاج زندگی پس انداز شده است، خمس تعلق می گیرد؟
1. آیا به پول هایی که از حقوق کسر شده و برای تأمین نیاز ضروری کنار گذاشته می شود، خمس تعلق می گیرد؟ چون در شرایط کنونی امکان خرید منزل و یا اخذ وام بانکی برای خرید منزل و یا خودرو و یا سفر حج و ... از محل حقوق دریافتی و درآمدهای عادی در زندگی مردم وجود ندارد. عموم کارکنان مجبورند برای تأمین نیازهای واقعی خود بجای خرید یک دفعه از محل درآمد های خود به دلیل عدم کفایت درآمدهای خود، اندک اندک از درآمدهای جاری خود کسر نمایند تا بعد از مدتی امکان خرید موارد مورد نیاز خود را داشته باشند. در واقع آنچه به عنوان مایحتاج زندگی است دیگر یک باره قابل تأمین نیست، بلکه لازم است در طول سالیانی آن را تأمین کرد. آیا آنچه از این بابت کسر می شود و البته در واقع پس انداز نیست؛ زیرا پس انداز جمع آوری مبالغ مازاد بر نیاز است که در طول سال اتفاق می افتد ولی در این مورد جمع آوری مال از محل کسر اقساطی از حقوق خودشان است که باید برای رفع نیاز واقعی زندگی آن ها در طول سال و یا سالیانی کسر شود تا امکان تأمین مایحتاج زندگی فراهم شود و لذا این کسورات برای رفع نیاز واقعی است که به دلیل شرایط اقتصادی عموم مردم یک باره قابل تهیه نیست. 2. اگر بخشی از درآمد سال در حساب های پس انداز امانت نهاده شود تا بتوان از امکان وام بانکی خرید منزل استفاده کرد، با توجه به اینکه این بخش در واقع وجوه لازم برای خرید منزل است و نه سرمایه گذاری برای درآمد بعدی ولی در واقع امانتی است تا با اخذ وام امکان خرید منزل فراهم شود. آیا این ها جزء هزینه های سال محسوب می شود و یا به آن ها خمس تعلق می گیرد؟ 3. یا پولی که قرار است برای سفر حج هزینه شود ولی چون اکنون امکان سفر طبق مقررات دولت فراهم نیست و باید این وجوه را برای سفر حج در بانکی نزد دولت قرار داد تا در صورت تعیین نوبت به موقع بتوان عازم شد آیا در صورت کنار گذاردن می تواند به عنوان هزینه منظور شود و یا چون اکنون امکان سفر فراهم نیست، باید به آن خمس تعلق گیرد؟ لطفاً در موارد فوق با توجه به تغییر شرایط اقتصادی خانوارها و رفع تکلیف اعلام نظر فرمائید. ضمناً اینجانب در این موارد چون اقدام نموده و این اقساط را جزء هزینه های ضروری خود محاسبه و پس انداز و یا مازاد بر نیاز تلقی نمی کرده ام، خمس آن ها را نداده ام در اینصورت تکلیف اینجانب چیست با این فرض که قطعاً بدلیل کمی امکان اقتصادی اگر خمسی به این اموال تعلق گیرد، باید با فروش آن ها خمس بدهم؛ زیرا قطعاً از محل درآمد جاری خود امکان پرداخت خمس این اموال را در طی چندین سال نخواهم داشت.

باسمه تعالی

اگر با رعایت شأن و جایگاه خود و  افراد تحت تکفلتان به امور گفته شده احتیاج داشته اید، به این پس انداز خمس تعلق نمی گیرد؛ البته این در صورتی است که راهی برای تهیه آن ها جز طریق مزبور نداشته اید و نیز این پس انداز صرفاً برای تهیۀ این امور باشد و به همین منظور باقی بماند، اما اگر راه دیگری وجود دارد یا این اموال کنار گذاشته شود و در غیر این منظور مصرف شود، باید خمس آن پرداخت گردد.

 

 

کد سایت fa30
طبقه بندی موضوعی مئونه