حکم استفاده از گوشواره برای مرد چیست؟
حکم استفاده از گوشواره برای مرد چیست؟ آیا می توان گوشواره از جنس اهن ربا که گوش را سراخ نمی کند استفاده کرد؟

باسمه تعالی

اگر استفاده از گوشواره در عرف مردم، تشبه مرد به زن محسوب شود، حرام است و فرقی بین انواع آن وجود ندارد.

 

کد سایت fa303 کد بایگانی 0