بین اطاعت از شوهر و پدر و مادر در صورتی که نظرات متضاد داشته و هر یک بر نظر خود پافشاری می کنند نظر کدام یک را باید عمل کرد به گونه ای که حقوق آنها ضایع نشود؟
بین اطاعت از شوهر و پدر و مادر در صورتی که نظرات متضاد داشته و هر یک بر نظر خود پافشاری می کنند نظر کدام یک را باید عمل کرد به گونه ای که حقوق آنها ضایع نشود؟

باسمه تعالی

 زن در مسأله استمتاع باید از مرد اطاعت کند و همچنین در صورت عدم اجازه مرد نباید از خانه خارج شود.

در غیر این دو مورد نباید موجب اذیت پدر و مادر شود.
 

 

 

 

 

 

 

 

کد سایت fa3035