درصورتی که شوهر به زن بگوید باید او را در جایی همراهی کند، حق دارد امتناع کند؟
همسر اینجانب (زوجه) به بهانه های واهی از دیدار با خانوادۀ اینجانب امتناع می کند. این مسأله سختی های برای دیدار اینجانب نیز با خانواده ام فراهم کرده است. آیا روش ایشان عدم اطاعت و تبعیت از شوهر نیست؟ آیا درصورتی که شوهر به زن بگوید باید او را در جایی همراهی کند، حق دارد امتناع کند؟

باسمه تعالی

زن در مسألۀ استمتاع جنسی باید از  شوهر اطاعت کند. همچنین اگر شوهر اجازه ندهد، نباید از خانه یا محل سکونتی که شوهر برای وی آماده کرده است، خارج شود. در غیر این دو مورد اطاعت واجب نیست. بنابراین اگر حضور زن در مکانی مقدمه و زمینۀ استمتاع شوهر باشد و یا اصلاً شوهر تعیین کند زن در ساعات خاصی، در فلان مکان اقامت کند، بر زن واجب است اطاعت کند.


 

کد سایت fa3042