آیا گرفتن کبوتر غریب مشکل دارد؟
آیا گرفتن کبوتر غریب مشکل دارد؟

باسمه تعالی

اگر این پرنده در ملک کسی نباشد، اشکال ندارد.

 

کد سایت fa3043
طبقه بندی موضوعی احکام اختصاصی