آیا با لباسی که شهوتی شده می توان نماز خواند؟ و آیا شهوت باعث ابطال روزه می شود؟
آیا با لباسی که شهوتی شده می توان نماز خواند؟ و آیا شهوت باعث ابطال روزه می شود؟

باسمه تعالى

اگر مقصود از شهوت منی باشد؛ یعنی لباس آلوده به منی است، نمی توان با این لباس نماز خواند و خروج منی اختیار چه از راه حلال و چه از راه حرام در حال روزه، باعث باطل شدن روزه می شود و اگر مقصود غیر منی از آب های پاکی باشد که از انسان در حال شهوت خارج می شود، نماز با لباس آلوده به این آب ها صحیح است و با خروج این ها روزه باطل نمی شود.

کد سایت fa3045