جنابت چه شرایطی دارد؟
۱. مدتی پیش خود ارضایی کردم و بعد از آن سست و بی حال شدم و چیزی هم خارج نشد؛ اما بعد از 20 دقیقه مایع سفیدی خارج شد. آیا جنب شده ام و غسل دارد؟ ۲. شنیده ام که زن باید به اوج لذت برسد آن وقت غسل واجب می شود؛ اما من به اوج لذت نمی رسم ولی چند دقیقه بعد مایعی از من خارج می شود، آیا غسل دارد یا نه؟

باسمه تعالی

1. اگر زن به اوج لذت برسد و سپس رخوت در او حاصل شود و احساس کند چیزی از او خارج شده است، جنب است؛ هر چند مایعی از او خارج نشود یا احراز نکند که مایعی خارج شده است یا نه.

2. اگر به اوج لذت نرسد منی نیست.

کد سایت fa3047
طبقه بندی موضوعی اغسال|خود ارضایی