آیا شخص واقف، مى تواند امام جماعت راتب در آن مکان وفقی را عزل کند؟
آیا شخص واقف، مى تواند امام جماعت راتب در آن مکان وفقی را عزل کند؟

باسمه تعالی

این امر در اختیار تولیت موقوفه است و شخص واقف بعد از وقف، اختیاری نسبت به موقوفه و امور مربوط به آن، ندارد؛ مگر اینکه خودش تولیت وقف را در اختیار داشته باشد.

 

کد سایت fa3049
طبقه بندی موضوعی احکام اختصاصی وقف