آیا تجسم رابطه جنسی مشروع اشکالی دارد؟
آیا تجسم رابطه جنسی مشروع مانند رابطه باهمسر (که ممکن است موجب خروج منی شود)اشکالی دارد؟

باسمه تعالی

اگر موجب خروج منی نشود و یا به حال ارگاسم نرسد جایز است.

 

کد سایت fa3051
طبقه بندی موضوعی خود ارضایی