اگر پولی را به عنوان هدیه جهت مراسم عقد و عروسی به خانواده عروس یا داماد بدهیم و در این مراسم، کارهای لهو و لعب هم انجام شود، آیا ما در این کار شریکیم یا خیر؟
اگر پولی را به عنوان هدیه جهت مراسم عقد و عروسی به خانواده عروس یا داماد بدهیم و در این مراسم، کارهای لهو و لعب هم انجام شود، آیا ما در این کار شریکیم؟ و وظیفۀ ما چیست؟ آیا نباید پول داد چون ممکن است این پول صرف هزینه لهو و لعب شود و یا چون شک داریم که صرف این کار می شود، مانعی ندارد؟

باسمه تعالی

اگر یقین دارید که همین پول را صرف امور نامشروع می کنند دادن پول به آنها اشکال دارد و الا جایز است.

 

 

کد سایت fa3055
طبقه بندی موضوعی ارتباطات اجتماعی