اگر کسی برای راضی کردن دیگران به ازدواج تهدید به خود کشی کند،آیا ازدواج با او لازم است؟
وظیفه ما در قبال کسی که با تهدید به خودکشی قصد دارد ما را وادار به ازدواج نماید چیست؟ نصیحت کرده ایم.راهنمایی کرده ایم.هر راهی که به نظر می رسیده رفته ایم.اما اثر نداشته. در صورت مرگ ایشان ما مسئولیم؟

باسمه تعالى
1- خودکشی حرام است .
2- اگر کسی خودکشی کند خودش مسؤول است
3- اجبار کردن به ازدواج یا هر عقد دیگری جایز نیست.
 

کد سایت fa3063