می خواهم بعضی احکام شرع را از شما و بعضی را از دیگر تقلید کنم. ولی نمی دانم ایشان مساوی با شما حساب می شوند یا نه، آیا جایز است؟
گفته اید که در تقلید از افراد مساوی شخص مقلد مخیر است و تبعض در تقلید یعنی تقلید کردن در برخی مسائل از یک مجتهد و در برخی دیگر از مجتهد مساوی دیگر را جایز دانسته اید. من می خواهم شما و یک مجنهد دیگر را انتخاب کنم؛ یعنی بعضی احکام شرع را از شما و بعضی دیگر را از ایشان تقلید کنم. ولی شما در صورتی جایز می دانید که فرد دیگر مساوی باشد و من نمی دانم ایشان مساوی با شما حساب می شوند یا نه، آیا جایز است؟

باسمه تعالی

1. در تشخیص مساوی مانند تشخیص اعلم، باید از همان راه های تشخیص اعلم استفاده کنید.

2. تا وقتی مساوی بودن مجتهد مزبور را از راه های مزبور احراز نکرده اید، تبعض در تقلید جایز نیست.

کد سایت fa3065
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه تقلید