آیا با دختری که 15 ساله است و احتمالاً غیر رشیده محسوب می گردد اما بر اثر زنا غیر باکره است می توان بی اذن پدر صیغه نمود؟ من از مرجعی تقلید می کردم که در عقد دائم احتیاط نموده اند. برای رجوع به مرجع دیگر در این امر باید او را اعلم سایرین بدانم یا صرف مرجعیت او کافیست؟
آیا با دختری که 15 ساله است و احتمالاً غیر رشیده محسوب می گردد اما بر اثر زنا غیر باکره است می توان بی اذن پدر صیغه نمود؟ من از مرجعی تقلید می کردم که در عقد دائم احتیاط نموده اند. برای رجوع به مرجع دیگر در این امر، باید او را اعلم سایرین بدانم یا صرف مرجعیت او کافی ست؟

باسمه تعالی

1. ازدواج دائم و موقت با غیر رشیده ـ چه باکره باشد و چه غیر باکره ـ بدون اذن پدر دختر حرام است و صحیح نیست.

2. اگر احتیاط مستحب باشد باید مرجع مورد رجوع مساوی مرجعتان باشد و اگر احتیاط واجب باشد، باید حداقل فالاعلم باشد.

کد سایت fa3081
طبقه بندی موضوعی احکام عقد دائم |متعه یا صیغه